วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐาน
สากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีความเชี่ยวชาญ จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะใน ศตวรรษที่ 21
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามวิชาชีพ
4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน สถานศึกษาเป็น แหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
4. พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ”
นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
1. ปรับที่วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัยที่ดี
3. ยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ไม่ให้ต่ำกว่า 3.0
4. ครู บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
7. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
8. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้
9. พัฒนาเฝ้าระวังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
10. ส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ทุกท่านในสถานศึกษา ให้แสดงความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่