ชมรม TO BE NUMBER ONE รับการติดตามประเมินผลงาน

ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี

Read more

รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นในภาคเรียนหน้าต่อไป

Read more