ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและข้อราชการอื่น ๆ ตลอดจนการนำเสนอผลการดำเนินงาน รางวัลต่าง ๆ ของสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *