ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ในวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจัดประชุมประเดือนกรกฎาคม รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

  • นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ในระบบ DPA ได้แก่ ครูไพบูรณ์  ครูเจษฎากรณ์ ครูศิรินทิพย์
  • ขอต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูปทิตตา  บุรัตน์ วิชาเอก ชีววิทยา
  • ขอขอบพระคุณ นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูบานเย็น  วังคะฮาต ที่ได้มอบทุนให้กับทางโรงเรียนในโอกาส เกษียณอายุราชการ  ขอขอบคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *