ประชุมเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลโดยเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ประชุมพิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามค่าคะแนนการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT) เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลโดยสถานศึกษาเพื่อการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย นายทศพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *