พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖ ของนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เพื่อปลูกฝังความกตัญญูต่อครูผู้ให้ความรู้ ให้ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *