อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *