แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะครูนำโดย ครูเกษร ครูประภาศรี ครูศิริพร และครูเจษฎากร ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *