แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE คำชะอีวิทยาคาร เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้กับชุมชนตำบลบ้านเหล่า

Read more

งานมุทิตาจิต สพม.มุกดาหาร

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ได้ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งทางโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Read more

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ครู (วPA)

ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ คณะครู ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ครู (วPA)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูฤทธิ์ติยาและนักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดนวัตกรรมนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับครูฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ นักเรียน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดนวัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา งานนิทรรศการ “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ในวันที่ ๑๗

Read more

ครูจิรัชยาพร ทองลือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้าน Coding Achievement Award

ครูจิรัชยาพร ทองลือ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้าน Coding Achievement Award ครั้งที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง

Read more

โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมกลั่นกรอง ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2566

วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้จัดส่งเสริมประชาธิปไตย์ผ่านกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more

กิจกรรมชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ PLC

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้บริหาร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Read more