ครูจิรัชยาพร ทองลือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้าน Coding Achievement Award

ครูจิรัชยาพร ทองลือ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้าน Coding Achievement Award ครั้งที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *