รับการนิเทศจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยรูปแบบโมเดล GPAS 5STEPs

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้เข้ารับการนิเทศจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยรูปแบบโมเดล GPAS 5SEPs ระยะกลางน้ำ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลามานิเทศ พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *