บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

tel : 09 4289 2549

นางสุมาลัย ผิวขำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

tel : 08 1999 6435

Facebook name : สุมาลัย มณีวรรณ
นางบานเย็น วังคะฮาต

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Facebook name : Bangen Wangkahat
นางศิริพร สุวรรณไตรย์
งานทะเบียน
tel : 06 1949 4664
facebook name : Siriporn Rattanakosin Suwannatrai
นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์
งานทะเบียน

tel : 08 8345 9194

นายอาณัติ กลางประพันธ์
งานทะเบียน

tel : 09 2446 8742

นางดวงรักษ์ บรรจง
งานวัดและประเมินผล

tel : 06 4883 7547

Facebook name : ดวงรักษ์ บรรจง
นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย
งานวัดและประเมินผล

tel : 08 5761 6759

Facebook name : Phorntip Artwichai
นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์
งานวัดและประเมินผล

tel : 08 8378 2372

Facebook name : ฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์
นายเจษฎากรณ์ นวพรรษสรณ์
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
Facebook name : นะงัย จะใครหล่ะ (นะ)