การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

:: โครงสร้างหน่วยงาน
:: ข้อมูลผู้บริหาร
:: อำนาจหน้าที่
:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
:: ข้อมูลการติดต่อ
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: กระดานถาม-ตอบ Q&A
:: Social Network
:: นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
:: แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี 2566
:: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
:: คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
:: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
:: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
:: E-Service
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
:: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
:: นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

:: การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
:: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
:: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
:: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
:: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
:: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
:: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
:: การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

:: รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy

:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
:: แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
:: รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน

:: รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
:: ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

:: การขับเคลื่อนจริยธรรม
:: การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
:: การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *