ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร เป็นสนามสอบ N-NET โดย กศน.คำชะอี จัดสอบ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นสนามสอบ N-NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ N-NET
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
3. เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *