หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน  โดยคลิกลิงก์  https://obecsaynotodrugs.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *