โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมกลั่นกรอง ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *