การอบรมแกนนำนักเรียนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(อย.น้อย)

ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แกนนำนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้ารับการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(อย.น้อย) ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *