กิจกรรมชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ PLC

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้บริหาร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *