กิจกรรมตรวจ ปพ.5 ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมตรวจ ปพ.๕ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ( ปพ.๕ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียน )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *