ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ รู้จักป้องกันตนเอง และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นกำลังใจให้ผู้ติดยาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *