ประมวลภาพการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ คำชะอีวิทยาคาร

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นสนามสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) เพื่อทดสอบ ความรู้ และความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การดำเนินการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *