การอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชน

ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมุกดาหาร ได้มาให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างค่านิยมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน ปลูกฝังอุดมการณ์ รัก เทิดทูน และปกป้องสถาบัน และมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานในการเป็นพลเมืองที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *