พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และเลี้ยงส่งครูอาณัติเพื่อศึกษาต่อ

พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูใหม่ ได้แก่ ครูประภัสสร (ครูแนะแนว)  ครูขนิษฐา (ครูสังคม) และ ครูภูมิภัทร (ครูดนตรี) และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเลี้ยงส่งครูอาณัติ กลางประพันธ์ ที่ได้ลาออกจากราชการครูเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *