รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นในภาคเรียนหน้าต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *