ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในวันที่ 29 สิงหาคม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมรับเสด็จในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *