รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิดีทัศน์ประเมิน ผอ.

ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ติชม ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *