สอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ชั้น ม.1-6

โรงเรียนดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1–6 ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.40 – 09.30 น. เพื่อนำผลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *