อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์ และ สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จุลสมบัติ ได้เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา .o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *