โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *