โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลช่อเม็ก

ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยนยน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลช่อเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *