TO BE NUMBER ONE ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร เป็นวิทยากรอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นวิทยากรอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   บูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” ปี ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *