โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมกลั่นกรอง ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

การดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร

การดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยการจัดเวรประตูเข้า – ออก โรงเรียน และ การตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญชอบ  อุสาย รองผู้อำนวยการ และคณะครูและบุคลากร

Read more

ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร เป็นสนามสอบ N-NET โดย กศน.คำชะอี จัดสอบ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นสนามสอบ N-NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่

Read more

หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน  โดยคลิกลิงก์  https://obecsaynotodrugs.com/

Read more