อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

Read more