ข้อมูลผู้บริหาร

    • นายบุญชอบ  อุสาย
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 • เบอร์มือถือ 08 7721 6530
 • Email : mahachoob1109@gmail.com
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

 • นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ. บริหารการศึกษา
 • เบอร์มือถือ 09 4289 2549
 • Email : anonrung@gmail.com
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  และ กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
  • วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  • เบอร์มือถือ 08 6816 9386
  • Email : nattawat@gmail.com
  • รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *