รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

บันทึกบัญชีการเงิน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำแนกเป็นรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม 66 – มิถุนายน 66

  1. การเงินคำชะอีวิทยาคาร-ม.ค. 66
  2. การเงินคำชะอีวิทยาคาร-ก.พ. 66
  3. การเงินคำชะอีวิทยาคาร-มี.ค. 66
  4. การเงินคำชะอีวิทยาคาร-เม.ย. 66
  5. การเงินคำชะอีวิทยาคาร-พ.ค. 66
  6. การเงินคำชะอีวิทยาคาร-มิ.ย. 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *