เผยแพร่ผลงาน ชนะเลิศ REO 11 MOE AWARDS ๒๕๖๖ [ครูธีรวัฒน์]

เผยแพร่ผลงาน รางวัลชนะเลิศ โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ชื่อผลงาน : จุลสารไทยนิทัศน์ ความเป็นเลิศด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นและจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E – BOOKLET) โดยนายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *