รางวัลระดับเหรียญทอง “MUKDAHAN A – MATH CHALLENGE 2023”

วันเสาร์ที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “MUKDAHAN A – MATH CHALLENGE 2023” ระดับชั้น ม.ปลาย คือ นางสาวณัฐณิชา บับพาน และนางสาววรัชยา พันนุมา ผลการแข่งขันได้รางวัลระดับเหรียญทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *