บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์
นางสุมลทา ผิวขำ
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์
นางอุษา หอมสุดใจ
นายขวัญชัย แสนขาว
นางพิไลพร แสนสุข
นางสาวมยุรา เมืองฮาม
นางสาว จิรัชยาพร
ทองลือ
นาวสาว ชญานี
อาจวิชัย
นางสาว ฟ้าภวิกา
ขอบเขต
นายไพบูรณ์ บรรจง
นายณัฐวัฒน์ อาจหาญ
นางสาว อาบพร
เวียงสมุทร
นางสาวสุภิญา มีรูด
นายศรายุธ จิตจักร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *