รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *