ปฏิทินการคัดเลือกซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566

สพฐ. ประกาศรายชื่อลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.6 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *