วันฉัตรมงคล วันมหามงคลของแผ่นดินไทย

วันฉัตรมงคล วันมหามงคลของแผ่นดินไทย
วันฉัตรมงคล เป็นวันรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
นับเป็นวันมหามงคลของชาติ และวันบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี และนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะเรียกว่าวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระปฐมบรมราชโอง ว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ซึ่งนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกข์ สุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID –19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *